Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lipca 2004 r.
II SA/Wa 504/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. O. na orzeczenie Komendanta (...) Policji w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skarżący skargę na orzeczenie Komendanta (...) Policji w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej złożył w dniu 30 marca 2004 r. w siedzibie Komendy Rejonowej Policji W. (...) (potwierdzenia przyjęcia na kopercie). Komendant Rejonowy Policji W. (...) w dniu 31 marca 2004 r. przekazał skargę D. O. do Komendanta (...) Policji. Z akt wynika. że zaskarżone orzeczenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 lutego 2004 r. (k. 177 akt adm.). Natomiast za dzień wniesienia skargi należy uznać datę przekazania skargi do Komendanta (...) Policji (k. 178 akt adm.).

Zestawiając datę doręczenia decyzji z datą wniesienia skargi, stosownie do art. 53 § 1 powołanej wyżej ustawy, należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu (ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 30 marca 2004 r.).

W tym stanie rzeczy na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.