Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
II SA/Wa 502/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) marca 1998 r., znak: (...) w przedmiocie dodatku specjalnego postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2004 r. H. D. wniósł skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie precyzując jednak który akt administracyjny wydany przez organ jest przedmiotem skargi.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do sprecyzowania skargi H. D. wskazał w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., że przedmiotem jego skargi jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) marca 1998 r., znak: (...), którą skarżący błędnie oznaczył jako wydaną w dniu (...) marca 1988 r.

Z analizy akt wynika, iż po wniesieniu przez skarżącego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu (...) czerwca 1998 r. decyzję Nr (...), mocą której uchylił decyzję z dnia (...) marca 1998 r. Nr (...).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia(...) marca 1998 r. Nr (...), która stanowi przedmiot skargi H. D. - jako uchylona - nie istnieje w obrocie prawnym.

Z powyższych powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w postanowieniu.