Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880407

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 r.
II SA/Wa 498/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sędziowie WSA: Ewa Grochowska-Jung (spr.), Ewa Marcinkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej przyznania i wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.