Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2004 r.
II SA/Wa 498/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Sprawa ze skargi U. P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. została osądzona w sprawie o sygn. akt II SA/Wa/265/04.

W związku z tym Sąd na podstawie art. 58 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) postanowił jak w sentencji.