Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2016 r.
II SA/Wa 497/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania z uwagi na uchybienie terminu postanawia

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2.

zasądzić od Rektora Uniwersytetu (...) na rzecz S. S. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

S. S., reprezentowana przez adw. P. S., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dziekana Wydziału (...) Uniwersytetu (...) z dnia (...) października 2015 r. w sprawie skreślenia z listy studentów.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Rektora Uniwersytetu (...) wniósł o umorzenie postępowania podnosząc, że skarga została uwzględniona w trybie autokontroli: zaskarżone postanowienie zostało uchylone a odwołanie przyjęte do rozpoznania.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu pełnomocnik skarżącej pismem z 16 maja 2016 r. wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Natomiast stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpatrywanej sprawie organ uwzględnił skargę S. S. w całości jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy, co oznacza, że przestał istnieć przedmiot zaskarżenia. Zaskarżone postanowienie zostało bowiem wyeliminowane z obrotu prawnego przez organ postanowieniem z dnia (...) marca 2016 r. nr (...), doręczonym pełnomocnikowi skarżącej w dniu 31 marca 2016 r., stąd też postępowanie należało umorzyć.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach, obejmujących kwotę wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 480 zł, Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 2 p.p.s.a. i § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.