Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2004 r.
II SA/Wa 487/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. Nr (...) w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe postanawia umorzyć postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2004 r. skarżąca U. O. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie cofający skargę w sprawie o sygn. II SA/Wa 487/04 na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. (...). We wniosku skarżąca wskazała, że Dyrektor Izby Celnej po wniesieniu skargi wydał nową decyzję w dniu (...) kwietnia 2004 r.w całości uwzględniającą jej żądania.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie zaś z art. 161 wymienionej wyżej ustawy, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (§ 1). Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

W przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do stwierdzenia niedopuszczalności cofnięcia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.