Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2004 r.
II SA/Wa 485/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza postanawia umorzyć postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2004 r. skarżący cofnął skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza. Jako przyczynę podał fakt uchylenia tej decyzji w trybie przepisu art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Zgodnie z art. 60 powołanej ustawy skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zdaniem Sądu cofnięcie tej skargi jest dopuszczalne.

W przypadku skutecznego cofnięcia skargi postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy).

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.