Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2004 r.
II SA/Wa 484/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w 19 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. Nr (...) w przedmiocie warunków wynagrodzenia postanawia umorzyć postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2004 r. skarżący P. G. złożył wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie cofający skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 484/04 na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...). Wniosek był uzasadniony tym, że Dyrektor Izby Celnej w W. wydał, po złożeniu skargi przez P. G., w dniu (...) kwietnia 2004 r. nową decyzję, która uchylała zaskarżoną decyzję zgodnie z żądaniem skarżącego.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 161 wymienionej wyżej ustawy, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (§ 1). Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

W przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do stwierdzenia niedopuszczalności cofnięcia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.