Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 480/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Kołodziej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA Andrzej Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. nr sygn. akt II SA 1246/02 w przedmiocie: wypowiedzenia stosunku służbowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. sygn. akt II SA 1246/02, J. B. powołał się na niezgodność powyższego wyroku z decyzją Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. z dnia (...) stycznia 2003 r., która nie została mu doręczona i którą "wykrył" (...) listopada 2003 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.), w sprawach o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r. orzeka właściwy wojewódzki sąd administracyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

W myśl przepisu art. 276 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. Z kolei art. 285 tej ustawy stanowi, że niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania.

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że prawomocnym postanowieniem z dnia 25 czerwca 2003 r. sygn. akt II SA 2120/03 wydanym na skutek skargi J. B. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie sygn. akt II SA 1246/02 Naczelny Sąd Administracyjny skargę odrzucił.

W tej sytuacji skarga o wznowienie postępowania jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu. Tym samym niecelowe było badanie skargi w trybie art. 280 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 276 i 285 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.