Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
II SA/Wa 477/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. na postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie negatywnej opinii dotyczącej udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca postanawia:

1.

umorzyć postępowanie w sprawie

2.

zwrócić F. Sp. z o.o. kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu SPOST Sentencja - Postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi postępowania sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W dniu 4 sierpnia 2004 r. pełnomocnik skarżącej Spółki cofnął skargę na powołane postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

Z tych względów na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądmi administracyjnymi.