Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2004 r.
II SA/Wa 465/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska, Asesorzy WSA Jacek Fronczyk, WSA Andrzej Kołodziej (sprawozdawca), Protokolant Elwira Sipak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2004 r. sprawy ze skargi A. J. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

1)

uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję (...) Kuratora Oświaty z dnia (...) sierpnia 2003 r. nr (...),

2)

stawierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) Minister Edukacji Narodowej i Sportu utrzymał w mocy decyzję (...) Kuratora Oświaty z dnia (...) sierpnia 2003 r. nr (...), odmawiającą A.J. i nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, wydaną na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239 ze zm.).

W uzasadnieniu podał, że zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Na podstawie art. 9b ust. 6 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 3 tej ustawy nauczycielowi, który nie spełnia ww. warunków organ sprawujący nadzór pedagogiczny odmawia nadania stopnia awansu zawodowego.

W przypadku A.J. (...) Kurator Oświaty decyzję odmawiającą stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzasadnił brakiem akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Organ stwierdził, że w postępowaniu odwoławczym podjął działanie nadzorcze w trybie art. 9h ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela i nie stwierdził naruszenia przepisów prawa przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

(...) Kurator Oświaty powołał ją w składzie zgodnym z przepisami art. 9g ust. 3 Karty Nauczyciela oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.), a prowadzone przez nią postępowanie nie naruszało przepisów powołanego rozporządzenia.

Zgodnie bowiem z § 11 ust. 3 powyższego aktu wykonawczego komisja odmówiła akceptacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, gdyż A.J. uzyskał 39 na 60 możliwych do uzyskania punktów, czyli mniej niż wymagane 2/3.

W skardze na powyższą decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego A. J. wniósł o jej uchylenie, zarzucając jej brak oceny przez komisję spełnienia przez niego wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego, w szczególności niewypowiedzenia się komisji, które wymagania uznała za spełnione, a których skarżący nie spełnił oraz nietrafny dobór członka komisji - zamiast logopedy właściwszy byłby geograf mogący bardziej profesjonalnie ocenić przedstawioną dokumentację. Zarzucił ponadto organowi, że w dokumentach komisji kwalifikacyjnej brak jest wymaganego zapisu o ocenie pracy skarżącego, ocenianej szczególnie wyróżniająco.

W odpowiedzi na skargę Minister Edukacji Narodowej i Sportu wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji, zaś zarzuty skargi uznał za bezzasadne.

Odnosząc się do zarzutu braku w składzie komisji eksperta w zakresie geografii stwierdził, iż A. J. jest nauczycielem geografii i przyrody zatrudnionym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w L., a w składzie komisji byli eksperci o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły oraz specjalności skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie zaś do art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do rozpoznania sprawy właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, gdyż na jego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej - Minister Edukacji Narodowej i Sportu - którego działalność została zaskarżona.

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie łącznie trzech wymogów:

1)

posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,

2)

odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6,

3)

uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

W rozpatrywanej sprawie poza sporem jest, że A. J. spełnił dwa pierwsze wymogi, natomiast nie uzyskał akceptacji komisji kwalifikacyjnej i w związku z tym, zgodnie z art. 9b ust. 6 organ sprawujący nadzór pedagogiczny - (...) Kurator Oświaty - odmówił skarżącemu w drodze decyzji nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Stosownie do art. 9g ust. 3 w brzmieniu obowiązującym w dacie wydawania decyzji, komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W skład komisji wchodzą:

1)

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący,

2)

dyrektor (wicedyrektor) szkoły, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans dyrektora szkoły,

3)

trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 3 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.), wydanym na podstawie powołanego wyżej przepisu określił, że organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów, w miarę możliwości o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Wbrew twierdzeniu organu, komisja powołana przez (...) Kuratora Oświaty postanowieniem z dnia (...) maja 2003 r. do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego między innymi A.J. - nauczycielowi geografii i przyrody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w L., nie spełniała wymogów określonych przywołanym przepisem rozporządzenia, bowiem ekspertami wchodzącymi w jej skład byli eksperci z zakresu:

1)

pedagogiki specjalnej, 2) pedagogiki leczniczej i logopedii, 3) pedagogiki specjalnej.

Ponadto kurator nie wyjaśnił, że nie miał możliwości zapewnienia w składzie komisji eksperta z zakresu geografii i przyrody.

Ze znajdującego się w aktach sprawy protokołu z posiedzenia komisji z dnia (...) maja wynika, że ekspertowi w zakresie pedagogiki leczniczej i logopedii dopisano odręcznie "mgr chemii", co miało prawdopodobnie wskazywać na pokrewieństwo tej specjalności zawodowej ze specjalnością skarżącego.

Wskazane naruszenie przepisu rozporządzenia w zakresie składu komisji kwalifikacyjnej miało wpływ na wynik sprawy w sytuacji, kiedy do wymaganych 2/3 ogólnej liczby punktów A. J. zabrakło jednego punktu, bowiem uzyskał 39 na 60 możliwych.

Dwa pozostałe zarzuty skargi nie są zasadne, ponieważ przepisy dotyczące uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli nie stanowią wymogu "zapisu o ocenie pracy skarżącego, która została oceniana szczególnie wyróżniająco" oraz nie określają formy uzasadnienia oceny punktowej.

Z uwagi na fakt, że decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu utrzymywała w mocy decyzję obarczoną wadą skutkującą jej uchybieniem, należało uchylić obydwie decyzje.

(...) Kurator Oświaty ponownie rozpatrując sprawę powinien zapewnić udział w komisji kwalifikacyjnej eksperta o specjalności zawodowej A. J.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

O zakresie, w jakim zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu orzeczono na podstawie art. 152 powołanej ustawy.