Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 457/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. w przedmiocie wymeldowania postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Ponadto powinna zawierać między innymi wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy.

Skarżący, pismem z dnia 19 kwietnia 2004 r. został wezwany przez Sąd do sprecyzowania skargi przez wskazanie zaskarżonego aktu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy. Pismem tym zobligowano także do nadesłania 2 odpisów skargi. Sąd wezwał także do udzielenia informacji i nadesłania jej w 3 egzemplarzach, czy skarga jest aktualna wobec wydania przez Burmistrza Gminy T. decyzji nr (...) w przedmiocie wymeldowania D. W.

Wezwanie zawierało pouczenie, że w przypadku jego niewykonania w terminie 7 dni skarga podlegać będzie odrzuceniu.

Skarżący, mimo otrzymania pisma w dniu 21 kwietnia 2004 r. (zwrotne poświadczenia odbioru w aktach sprawy), nie wykonał wezwania stosownie do wymogów przewidzianych w powołanym wyżej przepisie prawa.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.