Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 450/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dyrektora Izby Celnej w W. o umorzenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi G. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) stycznia 2004 r., nr (...) w przedmiocie wysokości uposażenia postanawia-umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do postanowień art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli postępowanie z określonych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Skarżąca w dniu (...) lutego 2004 r. złożyła do Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. dotyczącej wysokości uposażenia.

Pismem z dnia 5 kwietnia 2004 r. Dyrektor Izby Celnej w W. poinformował, iż na podstawie art. 54 § 3 wspomnianej wyżej ustawy w dniu (...) kwietnia 2004 r. wydał decyzję nr (...), w której uznał roszczenie strony i wniósł o umorzenie postępowania sądowego jako bezprzedmiotowego.

W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż organ, którego działanie zaskarżono uwzględnił skargę w całości należy stwierdzić, iż postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji.