Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
II SA/Wa 448/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W dniu 6 kwietnia 2004 r. Pan D. P. wycofał skargę na powołaną decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe. Zdaniem Sądu cofnięcie tej skargi jest dopuszczalne.

Z tych względów na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.