Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2011 r.
II SA/Wa 441/08

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M. P. Nr 4, poz. 38) postanawia-podjąć postępowanie zawieszone przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.