Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 438/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. E. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku postanawia-odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca pismem z dnia 15 kwietnia 2004 r. sygn. akt II SA/Wa 438/04 została wezwana do usunięcia w ciągu 7 dni braków formalnych skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...).

Pismo zostało doręczone skarżącej w dniu 19 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr.153 poz. 1270),Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.