Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 436/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Do takich wymagań zaliczyć należy także konieczność dołączenia odpisów pisma (skargi) dla doręczenia ich stronom - art. 47 § 1 powołanej ustawy.

Skarżąca pismem z dnia 15 kwietnia 2004 r. została wezwana do uzupełnienia braków skargi przez nadesłanie odpisu skargi z dnia 10 marca 2004 r.

Wezwanie to zawierało pouczenie, że w przypadku jego niewykonania w terminie 7 dni od dnia otrzymania skarga podlegać będzie odrzuceniu.

Skarżąca mimo otrzymania tego wezwania w dniu 19 kwietnia 2004 r. (zwrotne poświadczenie odbioru w aktach sprawy) nie uzupełniła w terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.