Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 431/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2004 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi spełniać wymogi przewidziane w art. 57 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w szczególności do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników (art. 47 § 1 cyt. ustawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 15 kwietnia 2004 r. wezwał do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisu. Skarżący poinformowany o skutkach nieuzupełenia braków formalnych skargi, mimo prawidłowego zawiadomienia doręczonego w dniu 19 kwietnia 2004 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) i upływu wyznaczonego terminu, nie wykonał wezwania.

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.