Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2005 r.
II SA/Wa 428/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Bronisław Szydło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. w przedmiocie odmowy przyznania renty socjalnej postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest sąd powszechny.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) od decyzji w sprawie renty socjalnej wydanej przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub przez organ emerytalno-rentowy osobie ubiegającej się o rentę socjalną przysługują środki odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i rent w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyi odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż skarga jest niedopuszczalna i Wojewódzki Sąd Administracyjny, na mocy art. 58 § 1 pkt 1 oraz § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.