Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 427/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. W. na decyzję Starosty Powiatu w D. z dnia (...) maja 2003 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego postanawia

1.

uznać się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy, 1. sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. akt 4 II SA/Wr 1214/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie sprawę ze skargi E. W. wskazując w uzasadnieniu, iż przedmiotem tej skargi jest postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) maja 2003 r. Nr (...), którym organ ten utrzymał w mocy postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) marca 2003 r. Nr (...) o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie odmowy przyznania stronie prawa do zasiłku przedemerytalnego.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pouczył skarżącą o wymogach, jakie powinna spełniać skarga składana do sądu administracyjnego i wskazał, iż jej skarga z dnia 20 maja 2003 r. nie spełnia tych wymogów, a w szczególności nie wynika z niej, czy rzeczywiście zaskarża postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W konsekwencji Sąd wezwał skarżącą do sprecyzowania skargi z dnia 20 maja 2003 r. poprzez wskazanie daty, numeru i przedmiotu zaskarżonego aktu, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w piśmie z dnia 20 kwietnia 2004 r. skarżąca nie wskazała jednoznacznie, jaki akt z zakresu administracji publicznej jest przedmiotem jej skargi.

Dlatego też Sąd, pismem z dnia 5 maja 2004 r. po raz ostatni wezwał skarżącą do sprecyzowania skargi z dnia 20 maja 2003 r. i podania, czy skarga ta jest wniesiona na decyzję Starosty Powiatu w D. z dnia (...) marca 2003 r., znak: (...), czy postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) maja 2003 r., znak: (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca, pismem z dnia 17 maja 2004 r. wskazała jednoznacznie, iż przedmiotem jej skargi jest decyzja Starosty Powiatu w D. z dnia (...) marca 2003 r., znak: (...).

W związku z powyższym, stosownie do postanowień art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), Sąd orzekł jak w pkt 1 i pkt 2 postanowienia.