Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
II SA/Wa 421/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA del. J. Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z przepisem art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

R. M. złożyła skargę na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) sierpnia 2003 r. nr (...) w sprawie odmowy nadania Pani R. M. stopnia nauczyciela mianowanego.

Zaskarżona decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zawierała pouczenie o sposobie i terminie złożenia skargi. Rozstrzygnięcie to zostało doręczone w dniu 30 grudnia 2003 r. Skarga została nadana w dniu 30 stycznia 2004 r.

Wobec tego, że skarżąca złożyła skargę z przekroczeniem zakreślonego terminu, Sąd na podstawie art. 58 § 1 ust. 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.