Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2004 r.
II SA/Wa 4/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. w (...) na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w (...) z (bez określenia dnia) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny postanawia - stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w (...) do rozpoznania zgodnie z właściwością miejscową.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na obszarze którego właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Z treści skargi wynika, że dotyczy ona postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy w (...), a więc z obszaru właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...).

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 59 § 1 cyt. wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 1 pkt 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszaru właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652), należało postanowić jak w sentencji.