Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2004 r.
II SA/Wa 39/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w (...) w przedmiocie umorzenia należności funduszu alimentacyjnego postanawia przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (§ 1). Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona (§ 2).

W związku z tym, że przedmiotem pisma Pana R. W. z dnia 5 lutego 2004 r. jest decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w (...), to stosownie do § 1 pkt 5 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652), właściwym dla tego obszaru właściwości jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w K.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, postanowiono jak w sentencji.