Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2004 r.
II SA/Wa 384/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) * w przedmiocie wymeldowania z lokalu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona oplata. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Skarga musi spełniać wymogi przewidziane w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Do skargi należy dołączyć jej odpisy dla pozostałych stron postępowania (art. 47 § 1 ustawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego oraz do nadesłania odpisu skargi, informując jednocześnie, że niewykonanie tego wezwania w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi. Pismo Sądu z dnia 5 kwietnia 2004 r. zostało doręczone w dniu 14 maja 2004 r. P. R. nie uiścił dotychczas wpisu i nie nadesłał odpisu skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.