Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2004 r.
II SA/Wa 38/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA del. Jolanta Rajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zmiany nazwiska postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 18 lutego 2004 r., doręczonym w dniu 24 lutego 2004 r.,wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu w wysokości 100 (sto) złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo prawidłowego zawiadomienia skarżąca do dnia dzisiejszego nie dopełniła obowiązku wynikającego z wyżej wymienionego wezwania.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przed sąd.

Z tych względów na mocy powołanego przepisu, należało postanowić jak w sentencji.