Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
II SA/Wa 373/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Bronisław Szydło (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym; Sędzia WSA Bronisław Szydło po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. nr (...) w przedmiocie wypłacenia odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego w dniu (...) października 2000 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

I. C. domagała się wypłacenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O., odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała na skutek obrażeń w wypadku komunikacyjnym dnia (...) października 2000 r.

W świetle postanowień art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) niniejsza sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. W związku z tym Sąd - na podstawie art. 58 § 1 powołanej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-postanowił jak w sentencji.