Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2004 r.
II SA/Wa 368/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania na skutek uchybienia terminu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, wezwana pismem z dnia 5 kwietnia 2004 r. (data doręczenia 8 kwietnia 2004 r.) do uzupełnienia braków formalnych skargi w myśl art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wezwanie pozostawiła bez odpowiedzi.

Wobec tego Sąd na podstawie art. 58 § 1 ust. 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.