Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2004 r.
II SA/Wa 367/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wobec nieuzupełnienia przez skarżącą braków formalnych skargi, Sąd na podstawie art. 58 § 1 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270) postanowił jak w sentencji.