Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2005 r.
II SA/Wa 363/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia (...) lipca 2003 r. nr (...)

2.

stwierdza, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 listopada 2002 r. Z. K. złożyła do Kuratora Oświaty w L. wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Decyzją z dnia (...) lipca 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu odmówił wnioskodawczyni nadania stopnia nauczyciela mianowanego z powodu niespełnienia w dniu 5 kwietnia 2000 r. warunków, o których mowa w przepisie art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 ze zm.), tj. z powodu braku wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela (...), o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 kwietnia 2000 r.

Ponadto, w uzasadnieniu decyzji Minister Edukacji Narodowej i Sportu stwierdził, iż skarżąca nie spełniała warunku określonego w art. 10 ust. 2 pkt 7 Karty Nauczyciela z uwagi na brak wymaganego okresu pracy pedagogicznej wykonywanej w szkole zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, jak również nie posiadała wymaganych ocen (oceny) pracy, o których mowa w tym przepisie.

Pismem z dnia 22 lipca 2003 r. Z. K. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którego uzasadnieniu podniosła m.in., iż w 1985 r. ukończyła studia magisterskie na (...) Uniwersytecie (...), a w późniejszym okresie pracowała na stanowisku lektora na Uniwersytecie (...), co jej zdaniem jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał w dniu (...) stycznia 2004 r. decyzję utrzymującą w mocy powyżej opisaną decyzję z dnia (...) lipca 2003 r. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, iż wnioskodawczyni w dniu 5 kwietnia 2000 r. była zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku nauczyciela (...) i nie spełniała warunku niezbędnego do zatrudnienia na podstawie mianowania, określonego w art. 10 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela. Organ wskazał, że skarżąca nie posiadała wymaganych kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska, które to wymagania wymienia § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 7 października 2002 r., ponieważ nie legitymowała się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem, tj. w przypadku skarżącej (...), ani też nie ukończyła studiów podyplomowych albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu nauczanego przedmiotu.

Decyzja z dnia (...) stycznia 2004 r. stała się przedmiotem skargi Z. K. do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. W skardze podniesiono, że przechodząc do pracy w szkole podstawowej skarżąca miała status nauczyciela akademickiego mianowanego, a zatem przejście to nastąpiło na zasadzie art. 18 ustawy- Karty Nauczyciela.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sady administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym stosownie do § 2 art. 1 powołanej ustawy, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W myśl art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 ze zm.), minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek nauczyciela złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r., po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku nauczyciela szkoły artystycznej-minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może zwolnić z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadać stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionemu w szkole nauczycielowi, który w dniu 5 kwietnia 2000 r. był zatrudniony w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz spełniał obowiązujące w tym dniu warunki wymagane do zatrudnienia na podstawie mianowania, z wyjątkiem warunku określonego wart. 10 ust. 2 pkt 6, a w przypadku nauczyciela posiadającego obywatelstwo państwa Unii Europejskiej, z wyjątkiem warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w tym dniu.

Stosownie zaś do treści art. 106 § 1 k.p.a., jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Natomiast w myśl § 5 tego przepisu, zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż postanowienie winno, w myśl art. 124 § 1 i § 2 k.p.a., zawierać następujące elementy: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. Ponadto postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sadu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.

Natomiast do uznania danego dokumentu za postanowienie konieczne jest, aby zawierał on co najmniej następujące elementy: oznaczenie organu administracji publicznej wydającego akt wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji (por. J. Borkowski, B. Adamiak, "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", 6 wyd., Warszawa 2004, str. 495-496.).

Pismo z dnia 28 listopada 2002 r. podpisane przez Dyrektora Delegatury w C. Kuratorium Oświaty w L. - p. A. D. nie spełnia wymogów określonych w przepisie art. 124 k.p.a., a w szczególności nie zawiera ono rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie wyrażenia opinii co do zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania w trybie cytowanego art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy, stopnia nauczyciela mianowanego. Stwierdzenie, zawarte w przywołanym piśmie, iż z przekazanych do Delegatury w C. Kuratorium Oświaty w L. dokumentów nie wynika możliwość skorzystania przez p. Z. K. z uprawnień określonych w art. 7a ust. 1 powołanej wyżej ustawy i w konsekwencji wyrażenie poglądu, że skarżąca nie spełnia warunków umożliwiających nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w trybie określonym tym przepisem nie może być uznane za rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie opinii.

Dodatkowo, z akt administracyjnych prowadzonego postępowania wynika, iż osoba, która podpisała się na ww. piśmie nie posiadała na dzień (...) listopada 2002 r. upoważnienia do wydawania, w imieniu Kuratora Oświaty w L., postanowień na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw.

W tej sytuacji stwierdzić należy, iż Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał zaskarżoną decyzję, jak i poprzedzającą ją decyzję z dnia (...) lipca 2003 r. pomimo braku, wyrażonego w formie prawem przewidzianej, stanowiska innego organu 1j. Kuratora Oświaty w L.

Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu stanowi, w myśl art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a., przesłankę wznowienia postępowania administracyjnego.

W przypadku naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania Sad zobligowany jest, w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy- Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, do uchylenia decyzji.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji wyroku.