Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2004 r.
II SA/Wa 355/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2004 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 kwietnia 2004 r. doręczono skarżącemu wezwanie Sądu do nadesłania odpisu skargi z dnia 2 marca 2004 r.- w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo powyższego, do chwili obecnej skarżący nie wykonał wezwania Sądu i nie nadesłał odpisu skargi.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga powinna - oprócz spełniania wymogów formalnych zawartych w tym przepisie - czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. W związku z powyższym stosownie do art. 47 § 1 przedmiotowej ustawy do skargi tej należało dołączyć jej odpisy, ewentualnie odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Nadesłana skarga wymogów tych nie spełniała i pomimo wezwania Sądu skarżący w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi nie uzupełnił.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.