Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072926

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
II SA/Wa 320/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. K. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego postanawia: przyznać Z. K. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Z. K. wraz ze skargą na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego, złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy, który uzupełniła składając wypełniony formularz PPF, wskazując, że wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Podała, że od 2010 r. jest wdową, pozostaje sama w gospodarstwie domowym, jest osobą starszą (90 lat), niepełnosprawną oraz ciężko chorą (choroba (...)), a utrzymuje się z emerytury, która wraz z dodatkiem opiekuńczym wynosi 1.162,49 zł.

Wskazała, że osiągane dochody przeznacza na leki, pampersy i środki ortopedyczne oraz spłaca zadłużenie za media w ratach po 70 zł miesięcznie.

Oświadczyła, że nie posiada nieruchomości, oszczędności ani przedmiotów wartościowych.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Stosownie do art. 245 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym i obejmować zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Ze złożonego w niniejszej sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz akt administracyjnych wynika, że wnioskodawczyni jest osobą schorowaną i niepełnosprawną od 6-go roku życia, starszą i nieporadną, a otrzymywane świadczenie wynosi 1.162 zł, z czego znaczna część jest przeznacza na wydatki związane z leczeniem i brakuje środków na inne podstawowe potrzeby.

Trzeba również stwierdzić, że sam wpis sądowy od wniesionej skargi wynosi 300 zł.

W związku z powyższym należy uznać, iż w niniejszej sprawie skarżąca wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Dlatego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 254 § 1, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.