Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
II SA/Wa 316/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do służby postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

T. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do służby.

W treści odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na to, iż organ w trybie autokontroli na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w dniu (...) lutego 2019 r. wydał orzeczenie nr (...), którą uchylił orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) oraz orzeczenie (...) Rejonowej Komisji Lekarskiej z dnia (...) października 2018 r. nr (...). Skarżącemu doręczono decyzję autokontrolną w dniu 11 lutego 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2).

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. będziemy mieć do czynienia, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia (Patrz: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. T. Wosia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495.).

Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy organ po zapoznaniu się z treścią skargi postanowił ją uwzględnić.

Centralna Komisja Lekarska, w trybie autokontroli, w dniu (...) lutego 2019 r. wydała orzeczenie nr (...), mocą którego uchyliła orzeczenie z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) oraz orzeczenie (...) Rejonowej Komisji Lekarskiej z dnia (...) października 2018 r. nr (...). Skarżącemu doręczono decyzję autokontrolną w dniu 11 lutego 2019 r.

Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji, która miała podlegać kontroli Sądu powoduje, iż postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe, a sprawa podlega umorzeniu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.