Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2015 r.
II SA/Wa 310/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

P. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku.

W odpowiedzi na skargę Minister Obrony Narodowej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) -dalej "p.p.s.a." z uwagi na wszczęcie postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji będącej przedmiotem ww. skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu, w przypadku o którym mowa w art. 56. Stosownie zaś do przepisu art. 56 p.p.s.a., w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Z odpowiedzi na skargę udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej wynika, że przed wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie P. K. wystąpił do Ministra z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia (...) września 2014 r. nr (...) oraz decyzji z dnia (...) marca 2014 r. nr (...). Fakt ten znajduje potwierdzenie w dołączonych do sprawy aktach administracyjnych, w których znajduje się wniosek skarżącego o wszczęcie ww. postępowania z dnia (...) października 2014 r., z datą wpływu wniosku do Ministra Obrony Narodowej - (...) października 2014 r.

Skoro więc postępowanie administracyjne z wniosku P. K. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji zostało wszczęte przed wniesieniem przez niego skargi do Sądu uznać należy, że w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania sądowego.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 124 § 1 pkt 6 w związku z art. 56 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.