Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1476576

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2014 r.
II SA/Wa 304/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sędziowie WSA: Eugeniusz Wasilewski, Janusz Walawski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2014 r. sprawy ze skargi W. T. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zwrotu kosztu badań oraz kosztu szkolenia - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda (...) w dniu (...) grudnia 2013 r., działając na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 10 ust. 2 pkt 4 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), w dniu (...) grudnia 2013 r. wydal postanowienie, w którym stwierdził niedopuszczalność odwołania W. T. od zawiadomienia z dnia (...) października 2013 r. znak (...) o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zwrotu kosztów badań w wysokości (...) zł oraz zwrotu kwoty (...) zł związanej z kosztami szkolenia, tj. w łącznej kwocie (...) zł.

Organ w uzasadnieniu postanowienia podał, że ww. złożył odwołanie od zawiadomienia znak (...) z dnia (...) października 2013 r. o wszczęciu z urzędu przez Prezydenta (...) postępowania w sprawie zwrotu powyżej określonej łącznej kwoty z tytułu kosztów badania i kosztów szkolenia.

Zgodnie z art. 134 k.p.a., organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie to jest ostateczne.

Niedopuszczalność odwołania z przyczyn przedmiotowych obejmuje przypadki braku przedmiotu zaskarżenia oraz przypadki wyłączenia możliwości wniesienia środka odwoławczego lub wyczerpanie środków odwoławczych.

Od zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego środek zaskarżenia nie przysługuje, co oznacza, że jest on niedopuszczalny.

W. T. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyżej określone postanowienie.

W tym miejscu podać należy, że skarga, jak i załączone do niej kserokopie dokumentów nie zawierają zarzutów dotyczących zaskarżonego postanowienia poza stwierdzeniem, że (...zostały podjęte niezgodnie z zasadami współżycia społecznego i z naruszeniem porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej).

Skarżący w skardze zawarł wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia, ponieważ przemawia za tym interes społeczny i słuszny interes strony oraz wniosek o przywrócenie terminu określonego w art. 58 k.p.a. w sprawie odwołania dotyczącego zwrotu kosztów szkolenia i ponownego rozpatrzenia jego skargi i wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) listopada znak (...) (art. 60 k.p.a.).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Jednocześnie należy podać, że organ w odpowiedzi na skargę odniósł się do zarzutów skarżącego niedotyczących zaskarżonego postanowienia, a dotyczących rozstrzygnięć związanych z jego zobowiązaniami związanymi z kosztami z jego szkoleniem i zwrotem nienależnie pobranego świadczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej z przepisami obowiązującymi w dacie jej wydania. Sąd administracyjny kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

W ocenie Sądu, skarga oceniana według tych kryteriów nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 134 k.p.a., organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Organ odwoławczy, do którego wniesiono środek zaskarżenia obowiązany jest zatem w pierwszej kolejności ustalić, czy wniosek odwoławczy jest dopuszczalny i czy wniesiony został z zachowaniem ustawowego terminu, co jest warunkiem skuteczności tej czynności procesowej. Ukształtowane na tle przepisu art. 134 k.p.a. orzecznictwo sądowe wyróżnia dwojakie przyczyny niedopuszczalności odwołania - przedmiotowe i podmiotowe. Przyczyny przedmiotowe obejmują przypadki braku przedmiotu zaskarżenia oraz przypadki braku możliwości zaskarżenia decyzji w toku instancji. Zatem odwołanie nie służy od decyzji, która nie weszła do obrotu prawnego lub gdy czynność organu administracji państwowej nie jest decyzją administracyjną, a stanowi np. czynność materialno-techniczną, niedopuszczalne jest odwołanie od decyzji wydanej w postępowaniu jednoinstancyjnym w trybach szczególnych przewidzianych przepisami prawa.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł odwołanie od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zwrotu kosztów badań oraz kosztu szkolenia.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują wydania w tej kwestii odrębnego rozstrzygnięcia w formie postanowienia lub decyzji. Również przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), regulujące kwestie zwrotu kosztów badań oraz kosztów szkolenia nie przewidują szczególnej formy wszczęcia postępowania w tym zakresie.

Zgodnie natomiast z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Przewidziane w powyższym przepisie zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu, przybiera wprawdzie formę pisemną, nie stanowi jednak odrębnego rozstrzygnięcia podlegającego weryfikacji w toku instancji.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że Wojewoda (...) prawidłowo przyjął, że zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego nie ma charakteru rozstrzygnięcia, od którego przysługuje odwołania i w związku z tym stwierdził jego niedopuszczalność.

Z tego względu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.