Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689802

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
II SA/Wa 273/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich. Wskazana skarga została podpisana przez radcę prawnego A. N. Do skargi nie zostało załączone stosowne pełnomocnictwo. Wezwaniem z dnia 6 marca 2019 r. wezwano ww. radcę prawnego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie stosownego pełnomocnictwa. W wyznaczonym terminie radca prawny nie nadesłał pełnomocnictwa.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący został wezwany do podpisania skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wskazane wezwanie zostało doręczone skarżącemu osobiście w dniu 8 kwietnia 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy k- 24). Skarżący nie podpisał skargi oraz nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 ww. ustawy, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego, poza szczególnymi wymogami formalnymi, powinna czynić zadość ogólnym wymaganiom przewidzianym dla pism w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 p.p.s.a.). Do wymogów tych należy obowiązek złożenia na piśmie podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skarżący nie wykonał w zakreślonym do tego terminie wezwania Sądu, nie uiścił należnego wpisu sądowego, jak również nie podpisał skargi.

Skarżący nie uczynił zadość wezwaniu Sądu, pomimo prawidłowo doręczonego mu wezwania wraz z niezbędnym pouczeniem o skutkach jego niewykonania w zakreślonym terminie.

Wobec nieuiszczenia wpisu i niepodpisania skargi, podlega ona odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.