Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887795

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2012 r.
II SA/Wa 2511/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.).

Sędziowie WSA: Adam Lipiński, Anna Mierzejewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2012 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w części dotyczącej zaliczenia wysługi lat dla celów uposażenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.