Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085737

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2020 r.
II SA/Wa 2447/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2019 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celu myśliwskiego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 8 października 2019 r. T. C. (dalej: skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2019 r.nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celu myśliwskiego. Zarządzeniem z dnia 7 listopada 2019 r. skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 18 listopada 2019 r. Powyższe wezwanie pozostało bez odpowiedzi, ponadto w Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący nie wykonał wezwania Sądu do uiszczenia wpisu sądowego w zakreślonym do tego terminie, co skutkuje jej odrzuceniem. Korespondencja zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 7 listopada 2019 r. została doręczona skarżącemu w dniu 18 listopada 2019 r., a zatem 7-dniowy termin na opłacenie wpisu od skargi upływał z dniem 25 listopada 2019 r. Skarżący w powyższym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego, a zatem wniesiona przez niego skarga podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.