Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753940

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
II SA/Wa 2299/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku W. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi W. H. na decyzję Komendanta (...) Policji z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy postanawia: przyznać W. H. prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

W. H. wraz ze skargą na decyzję Komendanta (...) Policji w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie radcy prawnego.

We wniosku podał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a jego jedyny dochód stanowi renta policyjna w wysokości 1.345,66 zł, która po potrąceniu komorniczym wynosi do wypłaty 329,07 zł. Wskazał, że pomimo to jego dług z tytułu spłaty zasądzonych alimentów na syna, w wysokości 750 zł miesięcznie, stale rośnie i wynosi 3.710,17 zł, nie licząc kosztów komorniczych. Jednocześnie wnioskodawca oświadczył, że jest współwłaścicielem (wraz z byłą żoną) mieszkania o powierzchni 55,4 m2, nie ma innego majątku ani oszczędności.

Do wniosku dołączył kserokopię decyzji Dyrektora ZER MSW z dnia (...) lutego 2014 r. o waloryzacji policyjnej renty, kserokopię odpisu zawiadomienia komornika sądowego o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat z dnia (...) września 2014 r. oraz kserokopię odpisu zajęcia wierzytelności z dnia (...) listopada 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie skarżący, stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Natomiast zgodnie z art. 262 powołanej ustawy, przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Stosownie zaś do art. 245 § 1 i 3 tej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko ustanowienie radcy prawnego. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak wynika ze złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów, skarżący obecnie utrzymuje się z renty policyjnej, która po potraceniu alimentów na syna wynosi do wypłaty 329 zł. Nadto jest zadłużony z tego tytułu na kwotę ponad 3.700 zł.

W konsekwencji należy uznać, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 262 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.