Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878095

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2012 r.
II SA/Wa 2170/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Kube (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Dąbrowska, Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2012 r. sprawy ze skargi R.K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.