Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001857

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
II SA/Wa 2151/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sędziowie WSA: Maria Werpachowska, Danuta Kania (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi Z.W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku uchyla zaskarżoną decyzję

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.