Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826738

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wa 2063/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej P. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 1063/14 wydanego w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

P. B., reprezentowana w postepowaniu sądowoadministracyjnym przez radcę prawnego, wniosła osobiście skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 1063/14 wydanego w sprawie z jej skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby.

Wniesiona skarga kasacyjna składała się z dwóch kart (strony tytułowej z oznaczeniem tytułu i daty pisma, adresata i nadawcy oraz oznaczeniem wyroku od którego wniesiono skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o jego uchylenie, na drugiej karcie natomiast zapisano przy użyciu komputera "W tym stanie rzeczy, wnoszę jak na wstępie. Z poważaniem P. B."). Na wniesionej skardze brak było własnoręcznego podpisu osoby składającej.

Mając powyższe na uwadze Sąd pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. wezwał skarżącą do uzupełnienia braków powyższej skargi, tj. do własnoręcznego jej podpisania i do nadesłania jej odpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie Sąd przesłał też do wiadomości pełnomocnika skarżącej.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu 18 sierpnia 2015 r. (k-66 akt sądowych) i jej pełnomocnikowi w dniu 17 sierpnia 2015 r. (k-67 akt sądowych).

W dniu 24 sierpnia 2015 r. (data nadania na kopercie) pełnomocnik skarżącej, powołując się na wezwanie Sądu nadesłał skargę kasacyjną wraz z jej odpisem. Nadesłana skarga liczyła 8 kart i został podpisana osobiście przez pełnomocnika skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Zgodnie zaś z art. 46 § 1 pkt 4 cytowanej ustawy każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Z art. 47 § 1 cytowanej ustawy wynika natomiast, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W rozpoznawanej sprawie należy podkreślić, że braki formalne skargi kasacyjnej wniesionej w dniu 29 lipca 2015 r. przez skarżącą nie zostały uzupełnione, ponieważ nie została ona ani osobiście podpisana przez skarżącą, ani też nie nadesłano jej odpisu w zakreślonym terminie.

Nie można też za żądane uzupełnienie braków formalnych uznać skargi kasacyjnej nadesłanej przez pełnomocnika skarżącej w dniu 24 sierpnia 2015 r. W ocenie Sądu obie skargi są dwoma różnym pismami wniesionymi w różnych datach - jedno składa się z dwóch kart, drugie z ośmiu, jedno zostało opatrzone jedynie komputerowym napisem "Z poważaniem P. B.", drugie zawiera własnoręczny podpis pełnomocnika skarżącej.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że skarga kasacyjna, której braków nie uzupełniono podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 176 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4, art. 47 § 1 i art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.