Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001821

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 r.
II SA/Wa 2036/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Walawski (spr.), Sędziowie WSA Stanisław Marek Pietras, Piotr Borowiecki, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 lutego 2018 r. sprawy ze skargi Powiatu (...) na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.