Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2226624

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
II SA/Wa 1987/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Towarzystwa Strzeleckiego "K." z siedzibą w (...) na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić (...) Towarzystwu Strzeleckiemu "K." z siedzibą w (...) kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Towarzystwo Strzeleckie "K." z siedzibą w (...) pismem z dnia 27 października 2016 r. wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia P. K. pozwolenia na broń palną sportową.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 1 grudnia 2016 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 jej odpisu - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie Sądu zostało uznane za doręczone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a., w dniu 23 grudnia 2016 r. Siedmiodniowy termin do wykonania zarządzeń upłynął w dniu 30 grudnia 2016 r. W zakreślonym terminie strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym określono w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Stosownie do treści art. 47 do pisma strony należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie z dnia 1 grudnia 2016 r. do uiszczenia nadesłania 1 odpisu skargi doręczone zostało w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 23 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (§ 4).

Zatem strona skarżąca obowiązana była nadesłać odpis skargi w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do 30 grudnia 2016 r. Zatem zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.