Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636286

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 r.
II SA/Wa 1981/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na pismo Prokuratora Krajowego z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r. P. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na pismo Prokuratora Krajowego z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Organ stwierdził, że wniosek skarżącego nie został zakończony decyzją odmawiającą udostępnienia informacji publicznej lecz stwierdzeniem, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (art. 3 § 2a p.p.s.a.), jak również w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądowa kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Z powyższych przepisów wynika, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach ściśle określonych przez ustawę.

W tak wyznaczonym zakresie właściwości sądów administracyjnych nie mieści się skarga P. D. na pismo Prokuratora Krajowego informujące, że pytania sformułowane przez skarżącego we wniosku z dnia (...) listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej nie dotyczą informacji publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznej zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej u.d.i.p.). Na gruncie tej ustawy podmiot, do którego skierowane jest żądanie udostępnienia informacji, jeżeli uzna ją za informację publiczną, udostępnia tę informację przez zwykłą czynność materialnotechniczną (art. 14 ust. 1 u.d.i.p.) albo wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.). Natomiast jeżeli podmiot, do którego skierowane jest żądanie udostępnienia informacji uzna, że informacja ta nie stanowi informacji publicznej, winien w drodze pisemnej poinformować wnioskodawcę o zajętym stanowisku (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 35/12 - orzeczenie dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Organ przyjął ostatnią z form załatwienia wniosku skarżącego.

Z powyższego wynika, że tylko odmowa udostępnienia informacji, która stanowi informację publiczną, przybiera formę aktu administracyjnego, jaką jest decyzja. Natomiast zarówno dla czynności materialnotechnicznej, polegającej na udostępnieniu żądanej informacji publicznej, jak również dla zawiadomienia wnioskodawcy o tym, że jego żądanie nie dotyczy udostępnienia informacji publicznej, ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy. To z kolei prowadzi do wniosku, że pismo informujące, iż żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej nie tylko nie stanowi decyzji administracyjnej, ale również nie należy do żadnej z kategorii aktów i czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a tym samym nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Skoro zaskarżone pismo z dnia (...) listopada 2017 r. nie stanowi decyzji administracyjnej ani nie jest innym aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej podlegającym kontroli sądowej to skarga nie jest dopuszczalna.

Jeśli w ocenie skarżącego żądane przez niego informacje stanowią informację publiczną i nie zgadza się z oceną organu w tym zakresie, Sąd wskazuje, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność organu w rozpoznaniu konkretnego wniosku.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.