Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005218

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
II SA/Wa 1966/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Maria Werpachowska, Danuta Kania (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 10 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A. L. na postanowienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia - uchyla zaskarżone postanowienie-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.