Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072882

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 marca 2016 r.
II SA/Wa 1931/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sędziowie WSA: Adam Lipiński (spr.), Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2016 r. sprawy ze skargi P.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie dodatku energetycznego - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia (...) września 2015 r., działając na zasadzie138 § 1 pkt 1 i art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt 1 k.p.a., art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. o odmowie przyznania P.K. dodatku energetycznego.

W uzasadnieniu decyzji SKO wskazało na przepisy art. 3 pkt 13c, art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz na treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966) i uznało, iż organ pierwszej instancji zasadnie odmówił przyznania P.K. dodatku energetycznego.

W dniu (...) maja 2015 r. P.K. złożył wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, jednakże jak wynika z analizy stanu faktycznego sprawy oraz z analizy powyższych przepisów, zainteresowany nie spełniał wymogu określonego w ww. przepisach, w szczególności nie jest odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej, gdyż nie został mu przyznany dodatek mieszkaniowy - tym samym P.K. nie jest uprawniony do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

W uzasadnieniu decyzji Kolegium podkreśliło, iż decyzja w sprawie dodatku energetycznego nie zależy od uznania organu administracji. Kryteria, które są decydujące, wynikają z norm prawnych, mają charakter obiektywny i obowiązują wszystkie osoby wnioskujące o przyznanie dodatku energetycznego niezależnie od wieku, statusu społecznego, sytuacji materialnej, czy zdrowotnej.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu, Kolegium wskazało, iż zainteresowany do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dołączył kserokopie dokumentów. Organ pierwszej instancji wezwał P.K. do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący obowiązku tego nie dopełnił. Dlatego organ pierwszej instancji pozostawił wniosek w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego bez rozpoznania.

P.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższa decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., wnosząc o jej uchylenie wraz z decyzja organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu wskazał, iż postepowanie w sprawie przyznania mu dodatku mieszkaniowego jest w toku i jeszcze nie została wydana w tej sprawie decyzja. Wskazał na wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 787/14, w sprawie niezasadnej odmowy przyznania mu dodatku mieszkaniowego w poprzednim okresie i wskazał na opieszałe prowadzenie tej sprawy przez organ po uchyleniu przez sąd poprzednich decyzji odmownych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie jest zasadna.

W art. 5c ustawy - Prawo energetyczne przyznano dla osób zakwalifikowanych jako "odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej" zryczałtowany dodatek energetyczny. W art. 3 pkt 13c powyższej ustawy pod pojęciem "odbiorca wrażliwy energii elektrycznej" zdefiniowano osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zatem aby móc skutecznie domagać się przyznania dodatku energetycznego, należy legitymować się przyznanym dodatkiem mieszkaniowym.

Z materiału sprawy wynika, iż w dniu w dniu (...) maja 2015 r. P.K. złożył wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, a w dniu następnym, złożył wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, która to sprawa nie została jak dotąd załatwiona.

Wskazać tu należy, iż przedmiotem niniejszej sprawy nie jest przewlekłość czy bezczynność Prezydenta (...) w rozpatrzeniu wniosku P.K. o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przedmiotem niniejszej sprawy nie jest także wykonanie wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 787/14, ale jest nim jedynie zasadność decyzji o odmowie przyznania mu dodatku energetycznego.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzje organów obu instancji są zasadne, albowiem skarżący nie legitymował się decyzją o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, zatem nie spełniał kryterium tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, a jedynie takie kryterium otwierało mu drogę do przyznania dodatku energetycznego.

Ewentualna możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku energetycznego do czasu zakończenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w niczym nie zmieniła by sytuacji skarżącego, albowiem każdy z tych dodatków może być przyznany w dacie orzekania przez organ w określonych okresach rozliczeniowych. Zatem zasadnie wskazuje w uzasadnieniu swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., iż dopiero przyznanie skarżącemu dodatku mieszkaniowego umożliwi rozpatrzenie sprawy o przyznanie dodatku energetycznego.

Pewne zastrzeżenia formalno-prawne może budzić decyzja Prezydenta (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., albowiem decyzja ta nie zawiera przywołania niezbędnego dla jej wydania art. 104 k.p.a., oraz nie wskazano w niej na art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ograniczając się do wskazania przepisu art. 3 pkt 13 c), art. 5c ust. i art. 5d ustawy - Prawo energetyczne. Jednakże pomimo swej lakoniczności, wskazano w niej, iż "wnioskodawca nie posiada wypłacanego dodatku mieszkaniowego", co nie jest dokładnym odwzorowaniem przepisów prawnych regulujących przedmiotowa materię, jednakże w pewnym stopniu wskazuje na przyczynę odmowy.

Tak lakoniczna i nieprecyzyjna decyzji mogła u skarżącego rodzić naturalną potrzebę odwołania się do organu drugiej instancji, co zresztą uczynił.

W efekcie tego odwołania została wydania decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2015 r., która naprawiła wszelkie wady decyzji organu pierwszej instancji i w uzasadnieniu której, w oparciu o konkretne przepisy prawa, wyjaśniono skarżącemu przyczyny odmowy.

Z tych wszystkich względów skargę należało uznać za chybioną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.