Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004564

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2018 r.
II SA/Wa 1920/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Maciejuk, Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2018 r. sprawy ze skargi małoletniej A.T. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A.T. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.