Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981725

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1884/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska.

Sędziowie WSA: Ewa Pisula-Dąbrowska, Janusz Walawski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi małoletnich W. i B. S. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego A.M. - S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku uchyla zaskarżoną decyzję

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.