Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876755

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 stycznia 2012 r.
II SA/Wa 1843/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Walawski Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk (spr.) Waldemar Śledzik Protokolant asystent sędziego Anna Siwonia - Rybak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.