Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893224

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2011 r.
II SA/Wa 1818/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska (spr.) Sędzia WSA Adam Lipiński Sędzia WSA Sławomir Antoniuk Protokolant Asystent sędziego Arkadiusz Koziarski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2011 r. sprawy ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.